Gewijzigd begrotingsakkoord 2014

Gewijzigd begrotingsakkoord 2014

Lastenverlichting

 • Al eerder was aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek voor de IB-ondernemer zou worden verlaagd. Deze voorgenomen verlaging is teruggedraaid. De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt dus niet gewijzigd.
 • Het tarief van de eerste schijf in box 1 (inkomstenbelasting) wordt verlaagd om de consumentbestedingen te stimuleren.
 • In het belastingplan 2014 werd voorgesteld om de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk te maken. Vanaf de vierde schijf werd de algemene heffingskorting afgebouwd. Hierdoor steeg voor mensen met hogere inkomens de marginale belastingdruk. De afbouw van de algemene heffingskorting is van de baan en zal niet doorgaan.
 • Belangrijk uitgangspunt in het akkoord is het creëren van banen. Dit wordt onder andere nagestreefd door arbeid goedkoper te maken. Hiertoe worden de werkgeverspremies die bedrijven betalen verlaagd.
 • In 2014 komt eenmalig de mogelijkheid voor aanmerkelijk belanghouders om dividend uit keren tegen een aanmerkelijk belangtarief van 22% in plaats van 25%.
 • Het verlaagde BTW tarief van 6% voor renovatie en onderhoud van woningen wordt in 2014 gehandhaafd.


Lastenverzwaring

In de onderhandelingen tussen het kabinet, de coalitiepartijen en de oppositiepartijen bleef steeds het uitgangspunt dat de bezuinigingen van 6 miljard euro overeind moesten blijven. Dit betekent dat iedere wens van de oppositie die geld kost op de een of andere manier betaald zal moeten worden. Naast lastenverlichting zijn er dus ook maatregelen afgesproken die lastenverzwaring inhouden:

 • De werkbonus voor oudere werknemers (van 61 jaar tot 64 jaar) wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. De afschaffing geldt voor nieuwe gevallen. Werknemers die de werkbonus al ontvangen, blijven recht houden op deze heffingskorting. Vanaf 2018 is de werkbonus volledig afgeschaft.
 • In het akkoord is afgesproken dat de gebruikelijk loonregeling wordt gewijzigd. Op dit moment mag het loon van een DGA maximaal 30% afwijken van een marktconform loon. Dit percentage van 30% wordt per 2015 naar beneden bijgesteld. Het is nog onbekend wat het nieuwe percentage gaat worden.
 • Verder wordt een aantal vergroeningsmaatregelen ingevoerd. Het gaat dan om het terugdraaien van de verlaging van de motorrijtuigenbelasting, het verscherpen van de CO2- grenzen in de BPM en een verhoging van de belasting op leidingwater.


Overige maatregelen
 
Naast fiscale maatregelen zijn ook er ook andere maatregelen in het begrotingsakkoord opgenomen. Hieronder volgt een opsomming van een aantal van deze maatregelen:

 • Het kabinet had het voornemen om de kinderbijslag voor oudere kinderen te verlagen. Deze maatregel gaat niet door. Dit betekent dus dat het huidige systeem gehandhaafd blijft. Naarmate het kind ouder wordt, stijgt het bedrag aan kinderbijslag.
 • Al eerder had het kabinet het plan om de looptijd van de ANW-uitkering te beperken tot 1 jaar. Deze maatregel zou in eerste instantie per 1 juli 2013 ingaan en is toen uitgesteld tot 1 juli 2014. In het begrotingsakkoord is afgesproken om deze maatregel helemaal te laten vervallen.
 • Er komen extra investeringen in het onderwijs.
 • De kinderopvangtoeslag voor midden- en hogere inkomens wordt verhoogd.
  Het kabinet heeft toegezegd haast te gaan maken met een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen.


Maatregelen WW

In het voorjaar heeft het kabinet met werkgevers en werknemers een sociaal akkoord gesloten. In het sociaal akkoord is een aantal wijzigingen afgesproken over de WW en het ontslagrecht. Deze wijzigingen zouden per 1 januari 2016 ingaan. In het begrotingsakkoord is afgesproken om een aantal van deze maatregelen eerder te laten ingaan.

Zo is onder andere afgesproken dat voor werknemers met een WW-uitkering vanaf 1 januari 2015 na de eerste zes maanden (in plaats van twaalf maanden) alle arbeid als passend wordt gezien. Dit betekent dat de werkloze werknemer na een half jaar alle arbeid moet accepteren die hem aangeboden wordt. Deze maatregel zou oorspronkelijk pas per 1 januari 2016 ingaan.

3 mei 2021 - Op donderdag 13 mei 2021, Hemelvaartsdag, zijn wij gesloten.Vrijdag 14 mei, dag na Hemelvaart, zijn wij wel bereikbaar: telefonisch zijn wij te bereiken op 026-3537876 en per e-mail via... LEES MEER »
MET PENSIOEN ....... FRITS METIARY
16 dec 2020 - Voor mij breekt de tijd aan om aan andere dingen te denken en te gaan doen. Officieel pas in februari 2021, maar over enkele dagen gaat mijn pensioenfase in. Het jaar 2021 zal voor mij... LEES MEER »
NOW 3.1 VERLENGING AANVRAAG
15 dec 2020 - Het loket om NOW3.1 aan te vragen (tijdvak oktober - december) wordt in verband met de door de overheid verplichte sluitingen per 15 december heropend van dinsdag 15 december tot en met 27... LEES MEER »
Naar Boven