Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  | E.K. WILLIAMS NEDERLAND B.V.

1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 EKW: de gebruiker van de Voorwaarden, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.K. Williams Nederland B.V., statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 9081819;

Wederpartij: de natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) die met EKW een Overeenkomst heeft c.q. hebben gesloten;

Partij(en):   EKW of Wederpartij (of beiden);

Overeenkomst / Opdracht: elke afspraak tussen Partijen tot het door en/of in opdracht van EKW ten behoeve van Wederpartij verrichten van werkzaamheden alsmede het door EKW aan Wederpartij verkopen en leveren van apparatuur en/of programmatuur, van welken aard dan ook, conform het bepaalde in de door Wederpartij geaccepteerde offerte van EKW of de opdrachtbevestiging van EKW;

Voorwaarden:  deze algemene voorwaarden;

Honorarium: de door Wederpartij aan EKW verschuldigde vergoeding voor door en/of in opdracht van EKW ten behoeve van Wederpartij verrichte werkzaamheden en verleende diensten, van welken aard dan ook;

Prijs: de door Wederpartij aan EKW verschuldigde vergoeding voor door EKW aan Wederpartij verkochte en geleverde apparatuur en/of programmatuur, van welken aard dan ook;

Schriftelijk:  Per brief, per telefax, via elektronische mail of bij deurwaardersexploot.

2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van iedere Overeenkomst (alsmede aanpassingen daarvan en aanvullingen daarop) tussen Partijen, van welken aard dan ook.
2.2 Indien eenmaal tussen Partijen onder de toepasselijkheid van de Voorwaarden is gecontracteerd, zijn de Voorwaarden ook automatisch onverkort van toepassing op iedere latere Overeenkomst tussen Partijen, van welken aard dan ook, tenzij ten aanzien van de betreffende Overeenkomst tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen.
2.3 Van de inhoud van de Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien de afwijkingen door EKW met betrekking tot een specifieke Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd aan Wederpartij.
2.4 Indien enig beding deel uitmakend van de Voorwaarden en/of van de Overeenkomst gesloten tussen Partijen nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft c.q. blijven de Voorwaarden en/of de Overeenkomst voor het overige in stand en wordt het betreffende nietige of vernietigde beding geacht te zijn geconverteerd in een geldig c.q. niet-vernietigbaar beding, waarbij – voor zover mogelijk – de inhoud en strekking van het nietige c.q. het vernietigde beding wordt behouden.
2.5 Eventuele door Wederpartij gehanteerde algemene en/of bijzondere voorwaarden wijst EKW uitdrukkelijk van de hand en zijn dan ook niet van toepassing op enige tussen Partijen gesloten Overeenkomst, van welken aard dan ook.
2.6 EKW is gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. EKW zal Wederpartij tijdig doch ten minste vier weken voor inwerkingtreding, schriftelijk (via elektronische weg inbegrepen) informeren omtrent de gewijzigde voorwaarden. Wederpartij kan alsdan de Overeenkomst opzeggen binnen zeven dagen na de kennisgeving tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de wijziging in werking zou treden. In dit geval kan Wederpartij EKW niet aanspreken op nakoming van de Overeenkomst.
Indien Wederpartij niet binnen voornoemde termijn van zeven dagen uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen wordt Wederpartij geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben. Indien de wijziging is ingegeven door gewijzigde wetsbepalingen of andere van overheidswege opgelegde regelgeving vormt de wijziging voor de Wederpartij geen aanleiding om de Overeenkomst te beëindigen.

3 OFFERTES
3.1 Door EKW uitgebrachte offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Een offerte is geldig gedurende dertig (30) dagen na de offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Offertes kunnen tot uiterlijk vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst door EKW van de aanvaarding door Wederpartij van de offerte worden herroepen door EKW, zulks zonder opgaaf van reden en zonder enig recht van Wederpartij tot vergoeding door EKW van schade of kosten aan de zijde van Wederpartij. In het geval van herroeping als voormeld komt tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand ter zake de in de betreffende offerte vermelde werkzaamheden.
3.2 Offertes van EKW zijn gebaseerd op de informatie die door Wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en staat ervoor in dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt aan EKW.

4 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Partijen ondertekende offerte door EKW is ontvangen en zij de aldus door Wederpartij aanvaarde offerte niet binnen vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst heeft herroepen als bedoeld in artikel 3.1, dan wel op het moment dat de door Partijen getekende opdrachtbevestiging door EKW retour is ontvangen, dan wel op het moment dat EKW op (mondeling) verzoek van Wederpartij reeds is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Wederpartij alvorens de Opdracht schriftelijk is vastgelegd. Het staat Partijen overigens vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
4.2 De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie ten aanzien van de Opdracht gedaan, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd mogen zijn met de uiteindelijke Overeenkomst.
4.3 De inhoud van de Overeenkomst strekt niet verder dan de uitdrukkelijk in de offerte en/of de opdrachtbevestiging genoemde werkzaamheden alsmede te leveren zaken en/of programmatuur, waarbij de omschrijving in de opdrachtbevestiging prevaleert. Aanvullende afspraken of wijzigingen met betrekking tot de Overeenkomst binden EKW slechts indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn aanvaard.
4.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

5 MEDEWERKING WEDERPARTIJ
5.1 Wederpartij is gehouden alle gegevens, informatie en bescheiden, welke EKW overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de door EKW gewenste vorm en op de door EKW gewenste wijze ter beschikking te stellen. Voorts dient Wederpartij EKW – zonder enige vertraging – op de hoogte te stellen van alle zich voordoende of voorgedaan hebbende gebeurtenissen en omstandigheden, welke voor de uitvoering van de Opdracht van belang zijn of kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die Wederpartij pas na aanvang van de werkzaamheden van EKW bekend worden.
5.2 Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan EKW ter beschikking gestelde gegevens, informatie en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
5.3 Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door EKW te verrichten werkzaamheden, alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
5.4 Indien is overeengekomen dat Wederpartij apparatuur, programmatuur, materialen en/of gegevens op informatiedragers aan EKW ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Wederpartij staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling of gebruik van dergelijke apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens en zal EKW vrijwaren tegen elke actie van een derde welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruiken inbreuk maakt op enig recht van deze derde.
5.5 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken tussen Partijen ter beschikking van EKW staan of indien Wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft EKW het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft EKW het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van EKW in rekening te brengen bij Wederpartij.
5.6 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voorvloeit, zal Wederpartij – kosteloos, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – het door EKW noodzakelijk geachte personeel inzetten, dan wel laten inzetten teneinde EKW in staat te stellen de in opdracht gegeven werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is, zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Wederpartij dient ervoor in te staan dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de benodigde werkzaamheden uit te kunnen voeren.
5.7 Indien EKW daarom verzoekt, dient Wederpartij EKW – kosteloos, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – kantoorruimte en overige faciliteiten ter beschikking te stellen die naar het oordeel van EKW noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. De door Wederpartij ter beschikking gestelde faciliteiten dienen te voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Met betrekking tot (computer-)faciliteiten is Wederpartij verantwoordelijk voor de continuïteit, onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontroleprocedures.
5.8 EKW heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Wederpartij aan de onder leden 1, 6 en 7 genoemde verplichtingen heeft voldaan, dit zonder enig recht van Wederpartij tot vergoeding door EKW van schade of kosten aan de zijde van Wederpartij. EKW heeft het recht om de eventueel door deze vertraging ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij Wederpartij in rekening te brengen.

6 UITVOERING OPDRACHT
6.1 EKW zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van EKW kan worden verwacht, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen Partijen is overeengekomen, volgens de (wettelijke) normen alsmede (wettelijke) gedrags- en beroepsregels zoals die ten tijde van het sluiten van en de uitvoering van de Overeenkomst gelden binnen de branche waarin EKW werkzaam is, doch slechts indien en voor zover deze op de Overeenkomst van toepassing zijn. Onder deze normen en gedrags- en beroepsregels worden indien en voor zover van toepassing onder meer – derhalve niet uitsluitend – begrepen de normen en gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) , en, indien en voor zover van toepassing, de normen en beroeps- en gedragsregels van de Landelijke Vereniging van Accountants en Belastingadviesbureaus (VLB) en, indien en voor zover van toepassing, de normen en gedrags- en beroepsregels van De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) en, indien en voor zover van toepassing, de normen en beroeps- en gedragsregels voortvloeiende uit de Nederlandse orde van Belastingadviseurs (NOB) en, indien en voor zover van toepassing, de normen en beroeps- en gedragsregels voortvloeiend uit de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (Wta).
6.2 EKW garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat. De op EKW op grond van de Overeenkomst rustende verbintenis is derhalve een inspanningsverbintenis, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Er is uitdrukkelijk geen sprake van een bemiddelingsovereenkomst als bedoeld in artikel 425 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
6.3 EKW bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)nen de verleende Opdracht wordt uitgevoerd. EKW is bij de uitvoering van de Opdracht gerechtigd, na overleg met Wederpartij, derden in te schakelen. Artikel 404 en artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
6.4 Het gebruik van titels door degenen die met de uitvoering van de Opdracht zijn belast of daarbij zijn ingeschakeld, dient slechts ter aanduiding van de deskundigheid van de desbetreffende personen. Personen die de titel Registeraccountant (RA) of Accountant-administratieconsulent (AA) voeren treden niet op als (controlerend) accountant. Op het door hen verstrekte cijfermateriaal is geen accountantscontrole toegepast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tot uiting wordt gebracht dat een onderzoek naar de getrouwheid van de desbetreffende verantwoording is uitgevoerd.
6.5 Indien en voor zover degenen die met de uitvoering van de Opdracht zijn belast of daarbij zijn ingeschakeld als makelaar dan wel als beëdigd taxateur in bedrijfsbelangen optreden, zullen de door de Nederlandse Orde van Makelaars/Taxateurs in Bedrijfsbelangen gehanteerde gedrags- en/of beroepsregels door EKW in acht genomen worden.
6.6 Geen der Partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één (1) jaar na beëindiging daarvan medewerkers die vanuit de andere Partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen, tenzij zulks geschiedt na wederzijds overleg en met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
6.7 Indien EKW uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht tijdens de duur van de Overeenkomst werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Wederpartij welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, is EKW gerechtigd deze werkzaamheden aan Wederpartij in rekening te brengen tegen haar gebruikelijke tarieven, ook indien Wederpartij voor het verrichten van deze werkzaamheden vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
6.8 EKW houdt ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden een – fysiek en/of digitaal, zulks naar keuze van EKW – werkdossier bij met daarin kopieën c.q. scans van alle relevante stukken en (e-mail)correspondentie. Indien en voor zover Wederpartij daarom verzoekt, worden de aan EKW ter beschikking gestelde originele bescheiden aan Wederpartij geretourneerd nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht. EKW is te allen tijde gerechtigd om ten behoeve van haar administratie een (digitale) kopie van het werkdossier in haar (digitale) archief te bewaren.
6.9 De uitvoering van de Opdracht is nimmer – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren zal EKW, indien en voor zover haar dit is toegestaan, daarover aan Wederpartij rapporteren. EKW is daarbij gehouden aan de door de relevante beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

7 PROGRAMMATUUR
7.1 Levering door EKW aan Wederpartij van programmatuur zal plaatsvinden in objectcode op een voor de programmatuur geëigende wijze.
7.2 EKW zal slechts programmatuur voor/aan Wederpartij ter beschikking stellen, installeren, ontwikkelen en/of onderhouden, indien een en ander schriftelijk met EKW is overeengekomen.
7.3 Indien Partijen schriftelijk een acceptatietest zijn overeengekomen, kan Wederpartij gedurende de overeengekomen periode na levering van de programmatuur onderzoeken of deze voldoet aan de overeengekomen specificaties, hierna verder te noemen: “de Testperiode”.
7.4 Indien gedurende de Testperiode blijkt dat de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen specificaties, zal Wederpartij EKW hiervan uiterlijk op de laatste dag van de Testperiode schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van de geconstateerde gebreken, in welk geval de Testperiode wordt onderbroken. EKW zal vervolgens de geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk verhelpen en de programmatuur herleveren aan Wederpartij. Op het moment van herlevering vangt de Testperiode opnieuw aan. In voorkomende gevallen zal de procedure zoals hierboven omschreven worden herhaald.
7.5 Opdrachtgever wordt geacht de programmatuur te hebben geaccepteerd:
(a) indien Partijen geen installatie en evenmin een acceptatietest zijn overeengekomen;
(b) indien Partijen een installatie zijn overeengekomen: na voltooiing van de installatie;
(c) indien Partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: na afloop van de Testperiode;
(d)  indien Partijen een acceptatietest zijn overeengekomen en zich een situatie voordoet als vermeld onder punt 7.4: nadat EKW de geconstateerde gebreken heeft hersteld.
7.6 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt geleverd en getest, laat de niet-acceptatie door Wederpartij van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie door Opdrachtgever van een andere fase en/of onderdeel onverlet.
7.7 In alle gevallen draagt Wederpartij, nadat de programmatuur door of namens EKW aan de Opdrachtgever ter hand zijn gesteld, alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging hiervan, dit ongeacht de oorzaak.
7.8 Het is EKW toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien EKW door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te (laten) verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Wederpartij niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal EKW op verzoek van Wederpartij een reservekopie van de programmatuur aan Wederpartij ter beschikking stellen.
7.9 Behoudens het geval dat EKW een reservekopie van de programmatuur aan Wederpartij ter beschikking stelt, heeft Wederpartij het recht ten hoogste één reservekopie van de programmatuur te maken. Onder reservekopie wordt in deze Voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
7.10 Indien Wederpartij programmatuur ontwikkelt, of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt, dan wel als Wederpartij het voornemen heeft dit te doen, en hij in verband met de interoperabiliteit (dat wil zeggen: het vermogen van programmatuur van EKW om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren) van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door EKW ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Wederpartij EKW schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. EKW zal alsdan binnen redelijke termijn beoordelen of Wederpartij de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Wederpartij eventueel in te schakelen derden.
7.11 Indien Wederpartij gebreken in de programmatuur constateert, maakt hij hiervan onverwijld melding aan EKW.

8 LEVERINGSTERMIJN
8.1 Is Wederpartij een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie, gegevens of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat, indien er een termijn is overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden door EKW dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie, gegevens of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld aan EKW.
8.2 Omdat EKW bij de uitvoering van haar werkzaamheden (mede) afhankelijk is van de medewerking en de kwaliteit van de informatie die zij van Wederpartij ontvangt, gelden eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden door EKW moeten worden uitgevoerd c.q. apparatuur en/of programmatuur door EKW dient te worden geleverd – tenzij tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – slechts als bij benadering te zijn opgegeven en nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van EKW op en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. Indien het voor EKW niet mogelijk blijkt de Opdracht uit te voeren binnen een dergelijke termijn, zullen Partijen in overleg treden over verlenging van deze termijn. Overschrijding van een nieuw overeengekomen redelijke termijn als voormeld levert, behoudens overmacht, wel een toerekenbare tekortkoming en grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Wederpartij heeft geen recht op vergoeding door EKW van schade of kosten aan de zijde van Wederpartij wegens overschrijding van een niet-fatale leveringstermijn als hiervoor bedoeld of overschrijding van een fatale leveringstermijn als gevolg van overmacht aan de zijde van EKW.

9 OVERMACHT
9.1 Indien EKW door overmacht niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (tijdig) na te komen, heeft EKW het recht haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat EKW alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat EKW in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij gehouden is tot enige vergoeding van schade of kosten aan de zijde van Wederpartij.
9.2 Indien nakoming binnen een redelijke termijn niet alsnog mogelijk is, heeft EKW het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden. Het staat ter uitsluitende beoordeling van EKW of de opdrachtuitvoering nog kan plaatsvinden. In het voornoemde geval behoudt EKW aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waartegenover EKW zich verplicht de (voorlopige) resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden aan Wederpartij ter beschikking te stellen. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze bij Wederpartij in rekening gebracht.
9.3 Onder overmacht wordt verstaan ziekte of verhindering van medewerk(st)ers van EKW, verhindering, ziekte of wanprestatie ten aanzien van door EKW ingeschakelde derden, technische storingen in de telefooninstallatie of -verbindingen, technische storingen in computerapparatuur en/of andere stagnaties in de normale gang van zaken in de onderneming van EKW die de uitvoering van de Opdracht verhinderen, alles in de ruimste zin.

10 HONORARIUM, PRIJS
10.1 Het Honorarium van EKW is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk tussen Partijen anders is overeengekomen. Het overeengekomen Honorarium van EKW kan bestaan uit een vooraf vastgesteld vast bedrag en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door EKW gewerkte tijdseenheid.
10.2 Het Honorarium c.q. de Prijs van EKW is – tenzij tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – exclusief onkosten van EKW en exclusief declaraties van door EKW ingeschakelde derden. Alle tarieven zijn exclusief Omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd aan EKW.
10.3 EKW heeft in het geval van duurovereenkomsten het recht prijswijzigingen door te voeren die het gevolg zijn van wijziging van kostprijsbepalende factoren, zoals – derhalve niet uitsluitend – materiaalkosten en loonkosten. Wederpartij wordt hiervan door EKW drie (3) maanden voor het aflopen van het contractjaar schriftelijk en met opgave van reden op de hoogte gesteld. Prijswijzigingen mogen het eerste jaar van de Overeenkomst niet en daarna slechts een (1) maal per jaar worden doorgevoerd. Prijswijzigingen mogen alleen betrekking hebben op kostprijsverhogende factoren die in de daaraan voorafgaande periode van 12 maanden een wijziging hebben ondergaan.
10.4 Indien maatregelen van overheidswege, van welken aard dan ook, aanleiding geven tot drastische wijzigingen in de door EKW op grond van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden alsmede te leveren apparatuur en/of programmatuur in de meest ruime zin, dan kan een, in redelijkheid te bepalen, deel van de daaraan verbonden kosten door EKW aan de Wederpartij worden doorberekend.
10.5 Indien bij Overeenkomst een vast bedrag is overeengekomen en de werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, is EKW gerechtigd, na overleg met Wederpartij, daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen. Indien Partijen geen overeenstemming weten te bereiken over de uitvoering van de onvoorziene (en niet begrootte) werkzaamheden en de betaling van de daaraan verbonden kosten, dan heeft EKW het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, dit zonder enig recht van Wederpartij tot vergoeding door EKW van schade of kosten aan de zijde van Wederpartij.
10.6 Het Honorarium c.q. van EKW, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden – zulks ter keuze van EKW – aan Wederpartij in rekening gebracht, tenzij Wederpartij en EKW hierover schriftelijk uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.

11 BETALING
11.1 Betaling door Wederpartij van het aan EKW in het kader van de Overeenkomst verschuldigde dient te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, doch – bij gebreke van een overeengekomen betalingstermijn – in geen geval later dan dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders aangegeven, door middel van overmaking ten gunste van een door EKW aan te wijzen bankrekening, dit zonder enig recht op korting of verrekening, behoudens voor zover bij in kracht van gewijsde gegane arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat Wederpartij een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft jegens EKW.
11.2 Facturatie kan zowel op papier als elektronisch plaatsvinden. Voor zover nodig wordt elektronische verzending van een factuur door Wederpartij aanvaard.
11.3 Wederpartij verklaart zich akkoord en machtigt EKW op diens verzoek om alle betalingen van de door EKW verrichte werkzaamheden en verleende diensten, alsmede geleverde apparatuur en/of programmatuur automatisch te incasseren van de door Wederpartij op te geven bankrekening(en). Deze machtiging is onherroepelijk en doorlopend gedurende de (al dan niet verlengde) looptijd van de Overeenkomst. Wederpartij zal alle handelingen verrichten die nodig zijn om het voor EKW mogelijk te maken de incasso ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Facturen worden per periode aan de Wederpartij verzonden en op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn of – indien geen betalingstermijn overeengekomen – op de 14e dag na de factuurdatum door EKW automatisch geïncasseerd.
11.4 De in het eerste lid bedoelde betalingstermijn betreft een fatale termijn als bedoeld in artikel 83 sub a. van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zodat indien na het verstrijken van deze termijn sprake is van non-betaling of onvolledige betaling het verzuim van Wederpartij als bedoeld in artikel 81 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege intreedt, derhalve zonder dat daarvoor een nadere aanmaning c.q. ingebrekestelling van EKW nodig is.
11.5 Bij het intreden van het verzuim als bedoeld in het vorige lid is Wederpartij aan EKW – zonder dat daarvoor enige aanzegging van EKW nodig is – –gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.
11.6 Nadat door EKW aan Wederpartij ten minste één aanmaning/herinnering is verzonden (al dan niet per e-mail) ter zake een onbetaald gelaten factuur en betaling van deze factuur ook binnen de daarin gestelde termijn (of bij gebreke van een gestelde termijn: binnen een termijn 14 dagen na de datum van de aanmaning/herinnering) achterwege blijft, is EKW gerechtigd om de incasso van de onbetaald gelaten factuur uit handen te geven aan een derde (deurwaarder, advocaat etc.).
11.7 Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan is EKW gerechtigd om direct en zonder aanmaning een minimumvergoeding in rekening te brengen aan Wederpartij conform het bepaalde in artikel 6:96 BW. Indien EKW incassomaatregelen neemt om haar facturen te innen, ongeacht of zij dat zelf doet of dit uitbesteedt, en Wederpartij geen consument is maar handelt ter uitoefening van een beroep of bedrijf, komen alle buitengerechtelijke incassokosten die EKW in dat geval maakt geheel ten laste van Wederpartij, welke buitengerechtelijke incassokosten door Partijen bij voorbaat worden vastgesteld op 15 % van het openstaande factuurbedrag vermeerderd met de rente als bedoeld in het vierde lid, met een minimum van € 1.000,-- (zegge: duizend Euro), waarbij niet relevant is of EKW deze kosten daadwerkelijk aan de door haar ingeschakelde derde heeft moeten voldoen. Overigens blijft EKW bevoegd om de daadwerkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten van Wederpartij te vorderen indien deze het voormelde door Partijen vastgestelde percentage te boven gaan.
11.8 Ook alle gerechtelijke kosten die EKW moet maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde Wederpartij. Wederpartij dient de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te voldoen, dus ook indien deze boven het door het betreffende gerecht gehanteerde liquidatietarief uitkomen. Wederpartij dient derhalve de rekening van de advocaat en de deurwaarder te voldoen, alsmede alle mogelijke andere gerechtelijke kosten.
11.9 Door Wederpartij aan EKW gedane betalingen strekken – onafhankelijk van de door Wederpartij bij een betaling gedane mededeling – in de eerste plaats ter voldoening van ten aanzien van enige factuur aan EKW verschuldigde rente en buitengerechtelijke kosten als bedoeld in het vierde en vijfde lid en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen van EKW die het langst openstaan.
11.10 EKW is te allen tijde gerechtigd van Wederpartij te verlangen, dat deze onverwijld voor de behoorlijke nakoming van zijn betalingsverplichtingen (aanvullende) zekerheid stelt in een door EKW te bepalen vorm of een redelijk (nader) voorschot voldoet aan EKW, zulks geheel ter beoordeling van EKW. Indien Wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen of het verlangde voorschot te betalen, is EKW gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen c.q. op te schorten, dit zonder enig recht van Wederpartij tot vergoeding door EKW van schade of kosten aan de zijde van Wederpartij, en is al hetgeen Wederpartij aan EKW uit welken hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.
11.11 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Wederpartijen, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Wederpartijen zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het aan EKW in het kader van de Opdracht verschuldigde.
12 EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1 Alle door EKW aan Wederpartij geleverde apparatuur en programmatuur blijven eigendom van EKW totdat alle opeisbare en niet-opeisbare bedragen (inclusief eventueel aan EKW verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten als bedoeld in de artikelen 11.4 en 11.5) die Opdrachtgever verschuldigd is krachtens enige Overeenkomst tussen Partijen of uit welken hoofde dan ook volledig aan EKW zijn voldaan. Rechten worden door EKW aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever het aan EKW verschuldigde als voormeld tijdig en volledig heeft voldaan.
12.2 Het is Wederpartij, anders dan in de normale bedrijfsuitoefening, niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde apparatuur en/of programmatuur te vervreemden, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren voordat het eigendomsvoorbehoud van EKW als vermeld in het vorige lid is vervallen.
12.3 Indien op door EKW krachtens een Overeenkomst aan Opdrachtgever geleverde apparatuur en/of programmatuur, dan wel op apparatuur waarop zich door EKW geleverde programmatuur bevindt, (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd, dient Wederpartij EKW hiervan terstond op de hoogte te stellen, opdat EKW haar eigendomsvoorbehoud als bedoeld in het eerste lid kan uitoefenen. Wederpartij dient bij een dergelijk beslag, alsmede bij een ten aanzien van Wederpartij verleende surséance van betaling, bij een uitgesproken faillissement van Wederpartij dan wel het van toepassing verklaren op Wederpartij van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomvoorbehoud van EKW als vermeld in het eerste lid, opdat EKW dit kan uitoefenen.

13 EXCLUSIVITEIT
 Wederpartij zal zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst onthouden van ieder – direct of indirect – contact met (een) derde(n), voor zover dat contact betrekking heeft op of van invloed kan zijn op de uitvoering van de door Wederpartij aan EKW verleende Opdracht. Indien Wederpartij anders dan door bemiddeling van EKW wordt benaderd door (een) derde(n) inzake de verrichting van (een deel van) de door Wederpartij aan EKW opgedragen werkzaamheden, zal zij EKW daarvan terstond in kennis stellen. Wederpartij onthoudt zich tijdens de uitvoering van de Opdracht door EKW van het verlenen van een soortgelijke opdracht aan (een) derde(n).

14 GEHEIMHOUDING
14.1 EKW is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft en behoudens het bepaalde in het volgende lid, verplicht tot geheimhouding tegenover derden met betrekking tot aan haar door Wederpartij ter beschikking gestelde informatie, van welken aard dan ook.
14.2 EKW is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij door EKW werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt:
(a) in het geval EKW voorafgaand aan het contact met Wederpartij reeds over de betreffende informatie beschikte;
(b) de betreffende informatie door EKW op rechtmatige wijze van derden is verkregen;
(c) de betreffende informatie heeft te gelden als feiten c.q. kennis van algemene bekendheid;
(d) indien EKW voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, fiscale of strafprocedure waarbij de door Wederpartij ter beschikking gestelde informatie voor EKW van belang is of kan zijn. Door EKW te voeren procedures ter bestrijding van enigerlei fiscale boete opgelegd aan EKW en/of haar medewerker(s) als “medepleger” in de zin van artikel 5:1 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht, zijn hierbij uitdrukkelijk inbegrepen.
14.3 Tenzij daartoe door EKW voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Wederpartij de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van EKW, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Wederpartij zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
14.4 EKW is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot Wederpartij, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Voorts is EKW gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van haar ter indicatie van de ervaring van EKW.
14.5 Wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen, waaronder mede begrepen het voorbereidend materiaal, vertrouwelijk informatie en bedrijfsgeheimen van EKW bevatten. Wederpartij verbindt zich er jegens EKW toe deze programmatuur en materialen geheim te houden en niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk ander is overeengekomen. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Wederpartij die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur en/of materialen behoeven te gebruiken.
14.6 EKW zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar in het kader van de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personeelsleden alsmede derden.

15 INTELLECTUELE EIGENDOM
15.1 EKW behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, in de ruimste zin, welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Wederpartij, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
15.2 Het is Wederpartij uitdrukkelijk verboden de in het eerste lid bedoelde producten, waaronder – derhalve niet uitsluitend – begrepen programmatuur, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten (in de ruimste zin) aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. EKW verleent Wederpartij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de in het kader van de uitvoering van de Opdracht verkregen programmatuur en/of documenten te verveelvoudigen en te openbaren voor gebruik in zijn eigen organisatie voor zover dit overeenkomt met het doel waarvoor de Opdracht aan EKW is verleend.
15.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de door EKW aan Wederpartij ter beschikking gestelde apparatuur en/of programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
15.4 EKW vrijwaart Wederpartij van elke aanspraak van derden welke gebaseerd is op de bewering dat de door EKW zelf ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. EKW zal bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade van Wederpartij betalen, mits Wederpartij EKW onmiddellijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan EKW overlaat en Opdrachtgever hierbij alle medewerking verleent. Het bepaalde in artikel 5. van deze Voorwaarden is onverminderd van toepassing. Indien een rechtszaak is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, dan wel nadat een onherroepelijk eindvonnis is gewezen, zal EKW – naar keuze – de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als EKW juist acht, dan wel het inbreukmakende gedeelte van de programmatuur terugnemen tegen creditering van hetgeen EKW Wederpartij ter zake heeft gefactureerd. Iedere verdergaande vrijwaringsplicht of aansprakelijkheid van EKW is uitgesloten.  Deze vrijwaring is niet van toepassing indien Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen in de programmatuur.
15.5 Het is Wederpartij niet toegestaan hulpmiddelen van de in het eerst lid bedoelde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de kwaliteit van de werkzaamheden van EKW.

16 KLACHTEN
16.1 Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden, geleverde apparatuur en/of programmatuur alsmede een verzonden factuur dienen door Wederpartij binnen dertig (30) dagen na afronding van de werkzaamheden, de levering van de betreffende apparatuur en/of programmatuur alsmede de verzending van de  factuur waar de klacht betrekking op heeft schriftelijk bij EKW te worden ingediend. Indien Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken, dient een klacht binnen dertig (30) dagen na de datum van ontdekking van het gebrek schriftelijk bij EKW te worden ingediend. Indien Wederpartij zich niet binnen voornoemde termijnen schriftelijk heeft beklaagd bij EKW, verliest Wederpartij alle eventuele rechten ter zake de niet tijdig gemelde gebreken.
16.2 Een klacht als in het vorige lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op. Ook is Wederpartij in dat geval niet gerechtigd om betaling van andere door EKW verrichte werkzaamheden op te schorten of te weigeren.
16.3 In geval van een naar het oordeel van EKW terecht uitgebrachte klacht heeft Wederpartij de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte Honorarium, het door EKW kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, het kosteloos herstellen of opnieuw leveren van de overeengekomen apparatuur en/of programmatuur of het geheel of gedeeltelijk door EKW niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Wederpartij reeds betaalde Honorarium.

17 BEËINDIGING OVEREENKOMST
17.1 De Overeenkomst kan, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, uitsluitend tussentijds worden beëindigd met onmiddellijke ingang door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere Partij – na daartoe, behoudens voor zover in deze Voorwaarden anders is bepaald, door de andere Partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld – toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere Partij.
17.2 Voorts hebben Partijen ieder het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven op te zeggen indien de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of aan de andere Partij surséance van betaling is verleend, op de andere Partij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard, de andere Partij tot (buitengerechtelijke) schuldsanering wordt toegelaten, de andere Partij om welke reden dan ook zijn bedrijfsactiviteiten staakt, dan wel iedere andere omstandigheid aan de zijde van de andere Partij die een onmiddellijke beëindiging van de Opdracht rechtvaardigt in het belang van de opzeggende Partij. Het voorgaande laat onverlet de mogelijkheid van ontbinding door Partijen van de Overeenkomst op grond van de wet.
17.3 Indien de overeenkomst tussen Wederpartij en de overkoepelende organisatie wordt beëindigd, zal op de datum van beëindiging, ook de Overeenkomst tussen EKW en Wederpartij automatisch tot een einde komen.
17.4 Los van het bepaalde in de voorgaande leden, geldt dat de Overeenkomst tevens door ieder der Partijen tussentijds kan worden beëindigd door opzegging, dit met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zes (6) maanden. Deze opzegtermijn geldt als omzetgarantie, hetgeen wil zeggen dat Wederpartij gedurende deze zes (6) maanden aan haar contractuele betalingsverplichtingen ten aanzien van EKW zal blijven voldoen, ongeacht of Wederpartij de door de EKW organisatie ter beschikking gestelde capaciteit gebruikt gedurende de opzegtermijn. Opzegging als voormeld dient te geschieden per aangetekend schrijven.
17.5 In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door ontbinding of opzegging als bedoeld in de voorgaande leden, behoudt EKW aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij deze betaling direct opeisbaar is. Daarbij worden aan Wederpartij onder voorbehoud de (voorlopige) resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht aan Wederpartij.
17.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der Partijen alle in zijn bezit zijnde goederen, zaken en (originele) documenten die in eigendom toebehoren aan de andere Partij onverwijld aan die andere Partij ter hand te stellen, met dien verstande dat EKW het recht heeft om deze verplichting op te schorten tot het moment waarop alle opeisbare vorderingen door Wederpartij zijn voldaan.

18 OVERDRACHT
18.1 EKW is te allen tijde gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en verplichtingen voortvloeiende uit enige Overeenkomst met Wederpartij aan derden over te dragen. Wederpartij verklaart reeds nu voor alsdan dat derden in geval van zodanige overdracht, alle rechten bij de Overeenkomsten aan EKW toegekend ten opzichte van Wederpartij zullen kunnen uitoefenen en dat Wederpartij het nakomen van de overgedragen verplichtingen door die derden en het ontslag van EKW uit deze verplichtingen accepteert.
18.2 Wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit enige Overeenkomst met EKW geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of op enigerlei wijze te bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van EKW, welke toestemming EKW niet op onredelijke gronden zal weigeren.

19 AANSPRAKELIJKHEID
19.1 EKW is niet aansprakelijk voor schade, van welken aard dan ook, die is veroorzaakt doordat:
(a) Wederpartij EKW niet tijdig, onjuist en/of onvolledig heeft geïnformeerd;
(b) werkzaamheden die in overleg met Wederpartij aan derden zijn opgedragen niet, ondeugdelijk en/of ontijdig zijn uitgevoerd;
(c) bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koerier beschadigen of teniet gaan of niet c.q. te laat door ontvanger worden ontvangen, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens EKW, Wederpartij of derden;
(d) Wederpartij EKW niet heeft toegestaan het, naar redelijk oordeel van EKW, mogelijk herstel van de verrichte werkzaamheden c.q.  geleverde apparatuur en/of programmatuur te realiseren;
(e) EKW op grond van een op de wet en/of haar beroepsregels op haar rustende verplichting haar Opdracht heeft neergelegd en/of informatie aan derden heeft verschaft.
19.2 EKW is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van opzettelijk handelen dan wel grove schuld bij de uitvoering door EKW en/of door haar ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid van EKW voor indirecte schade, gevolgschade, stagnatieschade immateriële schade en bedrijfs- en milieuschade wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
19.3 Voor schade die Wederpartij lijdt bij toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden zijn noch EKW noch de door haar ingeschakelde derden aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van EKW en/of de door haar ingeschakelde derden.
19.4 Wederpartij vrijwaart EKW onder alle omstandigheden tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of een op EKW op grond van de wet rustende verplichting haar Opdracht neer te leggen en/of informatie aan derden te verstrekken, in dier voege dat Wederpartij jegens EKW te allen tijde gehouden is om deze volledig schadeloos te stellen ter zake de door haar geleden schade als gevolg van aanspraken van deze derden.
19.5 Wederpartij vrijwaart opdrachtnemer voorts tegen aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Wederpartij aan EKW onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van EKW. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
19.6 Wederpartij vrijwaart EKW onder alle omstandigheden voor aanspraken van door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen, die zich in verband met de uitvoering begeven op het terrein van Wederpartij en/of op dat van derden ter zake van door hen aldaar geleden schade, in dier voege dat Wederpartij jegens EKW te allen tijde gehouden is om deze volledig schadeloos te stellen ter zake de door haar geleden schade als gevolg van enig handelen of nalaten van deze personen.
19.7 Opdrachtgever vrijwaart EKW verder voor alle schade die EKW mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door EKW verricht werkzaamheden alsmede geleverde apparatuur en/of programmatuur, waaronder begrepen:
(a) aanspraken van derden, werknemers van Wederpartij daaronder begrepen,  die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van  werknemers van EKW die ter beschikking zijn gesteld van Wederpartij en werken onder diens toezicht of op dienst aanwijzingen;
(b) aanspraken van derden, werknemers van EKW daaronder begrepen, die in  verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg  is van handelen of nalaten van Wederpartij of van onveilige situaties in diens  bedrijf;
(c) aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in  door EKW verrichte werkzaamheden alsmede geleverde apparatuur en/of programmatuur die door Opdrachtgever werden  gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of werkzaamheden van Wederpartij, tenzij Wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging  of doorlevering als hiervoor bedoeld.
19.8 De aansprakelijkheid van EKW is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van EKW wordt uitbetaald, vermeerderd met het (eventuele) eigen risico onder die verzekering. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.
19.9 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van EKW, is iedere aansprakelijkheid van EKW beperkt tot een bedrag overeenkomend met twee (2) keer het bedrag van het Honorarium en/of de koopsom voor de desbetreffende Opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige Opdracht, hetzij tot een maximum van twee (2) keer het bedrag van het Honorarium en/of de koopsom voor de desbetreffende Opdracht, met dien verstande dat enige schadevergoedingsplicht van EKW te allen tijde is gemaximeerd tot een bedrag van € 50.000,-- (zegge: vijftig duizend Euro).
19.10 EKW heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, enige schade van Wederpartij waarvoor EKW aansprakelijk is ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkige werkzaamheden alsmede herstel en/of vervanging van gebrekkige apparatuur en/of programmatuur.

20 VERVALTERMIJNEN
20.1 Voor zover in de Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welken hoofde dan ook, jegens EKW in verband met het verrichten van werkzaamheden door EKW alsmede het door EKW leveren van apparatuur en/of programmatuur in ieder geval na twaalf (12) maanden na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde door Wederpartij géén schriftelijke claim is neergelegd bij EKW. Genoemde termijn is een vervaltermijn en is derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 317 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
20.2 Voor het geval binnen de in het eerste lid vermelde termijn door Wederpartij een schriftelijke claim is neergelegd bij EKW in verband met door haar voor Wederpartij verrichte werkzaamheden alsmede door EKW geleverde apparatuur en/of programmatuur, vervalt iedere rechtsvordering van Wederpartij eveneens indien EKW niet binnen een termijn van twaalf (12) maanden na de datum van ontvangst door EKW van de betreffende schriftelijke claim door Wederpartij in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 22.2 bevoegde Rechtbank. Genoemde termijn is een vervaltermijn en is derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 317 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

21 COMMUNICATIE
21.1 EKW zal mededelingen, van welken aard dan ook, aan Wederpartij in verband met de Overeenkomst steeds rechtsgeldig kunnen doen via de laatstelijk door Wederpartij schriftelijk aan EKW ter kennis gestelde contactgegevens. Wederpartij zal wijzigingen in zijn contactgegevens onverwijld schriftelijk aan EKW meedelen.
21.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen, kunnen Partijen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst langs elektronische weg met elkaar communiceren. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, beschadiging en diefstal van elektronische bestanden. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn voor schade die eventueel ontstaat bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden, doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van de hiervoor genoemde risico’s.

22 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
22.1 Op alle offertes, werkzaamheden en (aanvullende) overeenkomsten tussen Partijen, alsmede de Voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met een Overeenkomst tussen Partijen, waarop de Voorwaarden van toepassing zijn, of de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.
22.3 Het staat Wederpartij overigens vrij om, al dan niet naast een civiele procedure bij de in het vorige lid vermelde Rechtbank, – indien van toepassing – de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen ten aanzien van (een) medewerker(s) van EKW, met dien verstande dat een eventueel door het betreffende tuchtcollege vastgesteld tuchtrechtelijk verwijt van de betreffende medewerkers(s) van EKW niet tevens inhoudt dat EKW in civielrechtelijke zin wanprestatie tegenover Wederpartij heeft gepleegd en gehouden is tot vergoeding van enige door Wederpartij geleden schade.

3 mei 2021 - Op donderdag 13 mei 2021, Hemelvaartsdag, zijn wij gesloten.Vrijdag 14 mei, dag na Hemelvaart, zijn wij wel bereikbaar: telefonisch zijn wij te bereiken op 026-3537876 en per e-mail via... LEES MEER »
MET PENSIOEN ....... FRITS METIARY
16 dec 2020 - Voor mij breekt de tijd aan om aan andere dingen te denken en te gaan doen. Officieel pas in februari 2021, maar over enkele dagen gaat mijn pensioenfase in. Het jaar 2021 zal voor mij... LEES MEER »
NOW 3.1 VERLENGING AANVRAAG
15 dec 2020 - Het loket om NOW3.1 aan te vragen (tijdvak oktober - december) wordt in verband met de door de overheid verplichte sluitingen per 15 december heropend van dinsdag 15 december tot en met 27... LEES MEER »
Naar Boven