BTW-factureringsregels

Nieuwe BTW-factureringsregels

Vanaf 1 januari 2013 gaan er nieuwe btw-factureringsregels gelden. Naast alle gegevens die u nu al verplicht bent te vermelden op uw facturen, zijn er een aantal versoepelingen en wijzigingen. Mogelijk moet u uw facturen dus nog aanpassen aan de gewijzigde regels.

Wij adviseren u om uw facturen te controleren en aan de nieuwe regels aan te passen. De Belastingdienst kan u namelijk vanaf 1 januari 2013 een boete opleggen wegens het uitreiken van een onjuiste factuur.

Extra gegevens op de factuur
In sommige gevallen moet u volgend jaar extra gegevens op de factuur vermelden:

  • Reikt u als afnemer een factuur uit, zogeheten selfbilling, dan moet u op de factuur de tekst 'factuur uitgereikt door afnemer' vermelden.
  • Is er sprake van een vrijstelling dan moet u dit aangeven op de factuur. Uit de omschrijving van de prestatie op de factuur moet duidelijk blijken dat de vrijstelling van toepassing is.
  • Verricht u een intracommunautaire levering die onder het nultarief valt dan moet u dit duidelijk vermelden. De enkele vermelding ‘nultarief’ is niet voldoende.
  • Wordt de belasting geheven van de afnemer, vermeldt dan op de factuur de tekst 'btw verlegd'.
  • Ook bij bijzondere btw-regelingen, zoals de marge- en reisbureauregeling, moet op de factuur een extra vermelding worden opgenomen.

Let op!
Bij selfbilling blijft de ondernemer die de prestatie verricht aansprakelijk voor de juistheid van de factuur. Maakt de afnemer de factuur op dan moeten beide partijen (de leverancier en de afnemer) dit vooraf in een akkoord zijn overeengekomen.

Vereenvoudigde factuur
Vanaf 2013 mag u een vereenvoudigde factuur uitschrijven als het bedrag van de factuur niet hoger is dan € 100 of als het gaat om een aanvullend document op een oorspronkelijke factuur, zoals reditnota's. De volgende gegevens moet u in ieder geval vermelden: de datum van uitreiking van de factuur, naam en adres van de leverancier, de aard van de prestatie, het belastingbedrag en een eventuele verwijzing naar de oorspronkelijke factuur.

Een vereenvoudigde factuur mag niet worden uitgereikt bij intracommunautaire leveringen tegen het nultarief, bij grensoverschrijdende afstandsverkopen of als uw diensten of goederen belast zijn in een andere lidstaat dan waar uzelf bent gevestigd.

Let op!
Zorg ervoor dat u altijd een factuur uitreikt uiterlijk op de vijftiende dag na de maand waarin u de levering of de dienst heeft verricht.

Over de grens
Doet u als ondernemer zaken over de grens, dan moet u in principe een factuur uitreiken die voldoet aan de eisen van de lidstaat waar uw goederenlevering of uw dienst belast is. Is de btw-schuld verlegd naar de afnemer, dan mag u straks de factureringsregels van Nederland toepassen. Hetzelfde geldt als de levering of dienst volgens de Europese btw-regels belast is buiten de EU.

Tip:
Twijfelt u of uw facturen straks voldoen aan de nieuwe regels, neem dan contact op met uw EKW consultant. Zo bent u in ieder geval goed voorbereid op 2013.

Bron: B2Bcontact.nl

Door met ESSO
12 aug 2019 - Marcel Ligthart is zeer tevreden met ESSO. Reden om er nog een aantal jaar aan vast te plakken.  Lees het artikel in Move On nummer 3. LEES MEER »
Life after petrol
12 aug 2019 - Het complete verhaal over "Life after petrol" van de familie Kok te Harderwijk.  Lees het artikel in Move On nummer 3. LEES MEER »
Managementinfo
23 apr 2019 - Lees het hele interview van Frits Metiary in de laatste Cleaning Station van April 2019 over het Operating Statement van EKW. LEES MEER »
Naar Boven