Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten alsmede de website van EKW. Daar waar gesproken wordt van EKW en/of wij wordt bedoeld E.K. Williams Nederland B.V. (inschrijfnummer KvK 09081819) en daaraan gelieerde ondernemingen.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

EKW verkrijgt persoonsgegevens van uzelf en daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.
Verwerking van persoonsgegevens geschiedt conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving daaraan stelt. U geeft ons toestemming om de via deze website verstrekte gegevens te registreren en te gebruiken voor onze bedrijfsdoeleinden. Hieronder is mede begrepen het informeren over zaken die nuttig zijn voor het gebruik van de website, over onze diensten en daar aan gerelateerde zaken. Wij zullen deze gegevens uitsluitend aan derden,die zijn betrokken bij het uitvoeren van de diensten, ter beschikking stellen.

Daarnaast verwerken wij soms gegevens om u te benaderen voor marketingdoeleinden.

Hieronder een overzicht op hoofdlijnen van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en persoonsgegevens
Geboortedatum en –plaats
Titels
Geslacht
Functie
Beroepsorganisatie + registratienummer
Burgerservicenummer
Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
CV
Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
Ziekmeldingen
Gegevens in een plan van aanpak
Betaalgegevens
Financiële gegevens
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type

Doeleinden verwerking

Uw persoonsgegevens worden voor meerdere doeleinden verwerkt. Mogelijk zijn niet alle doeleinden op u van toepassing. De verschillende doeleinden zijn:

Om onze (online) dienstverlening te kunnen (blijven) verrichten
Om u te kunnen informeren over onze (juridische) diensten en onze website, alsmede over wijzigingen en updates in dat kader
Om onze kennis met u te delen
Om u nieuwsbrieven en berichten voor marketingdoeleinden te verzenden
Voor onderzoeksdoeleinden, waaronder evaluatie- en feedbackonderzoeken
Voor sollicitatieprocedures
Om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures
Om onze website te onderhouden
Om te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld gegevens die EKW nodig heeft om aan de administratieverplichtingen te voldoen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor verwezenlijking van deze doeleinden.

Grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u. Daarnaast verwerken wij in sommige gevallen persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting. Voor enkele verwerkingen van uw persoonsgegevens vragen wij uw specifieke toestemming om de betreffende gegevens te mogen verwerken.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn in ieder geval:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
De bescherming van onze financiële belangen
De verbetering van onze diensten
Beveiliging en het beheer van onze website en systemen

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening en de daarmee samenhangende andere diensten, voor onze website of indien dit op uw verzoek geschiedt. In dat kader verstrekken wij uw persoonsgegevens onder meer aan onze hostingdienstverlener op wiens servers wij de gegevens en data opslaan en aan de partij op wiens server onze website wordt gehost. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een soortgelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast stellen wij persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel ons daartoe verplicht.

Mogelijk verstrekken wij uw persoonsgegevens aan andere ondernemingen binnen het EKW-netwerk, zodat u informatie ontvangt die voor u van belang kan zijn, bijvoorbeeld om markt- of andere onderzoeken te verrichten.

U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens ook aan andere ondernemingen binnen het EKW-netwerk en anderen mogen worden verstrekt om daarmee aan uw verzoeken (om inlichtingen) te voldoen, of wanneer die partijen informatie namens ons verwerken.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij een langere wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

Wanneer u ons –al dan niet via onze website – een e-mail of andere bericht stuurt worden deze opgenomen in onze databestanden. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten conform de wettelijke bewaartermijn worden opgeslagen

Website bezoek en cookies

Van websitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Deze website maakt hoofdzakelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u op https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
Meer informatie over het beleid van Google Analytics vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.`

Uw rechten

U heeft het recht om op elk gewenst moment te verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of aan te passen. Indien blijkt dat de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

U heeft daarnaast uitdrukkelijk het recht om bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw geldig identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk worden ingewilligd, of wij zullen u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. 

EKW heeft onder meer de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

toegang tot gegevens wordt geborgd door fysieke en administratieve toegangscontrole
om de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens tot een minimum te beperken beschermen wij onze netwerken en netwerkapparaten met firewalls en antivirus op
        computers, laptops en servers
zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot              deze gegevens.

Social media
De social media buttons op deze website bevatten niet meer dan links naar de betreffende social mediapagina’s. Door middel van deze buttons worden door EKW geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social mediadienst. EKW heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid
Hoewel deze website en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, aanvaardt EKW geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering.

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. EKW is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites en evenmin voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden. Deze verklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.
EKW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij EKW. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van EKW.

Aanpassen Privacyverklaring
EKW behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing. 

Door met ESSO
12 aug 2019 - Marcel Ligthart is zeer tevreden met ESSO. Reden om er nog een aantal jaar aan vast te plakken.  Lees het artikel in Move On nummer 3. LEES MEER »
Life after petrol
12 aug 2019 - Het complete verhaal over "Life after petrol" van de familie Kok te Harderwijk.  Lees het artikel in Move On nummer 3. LEES MEER »
Managementinfo
23 apr 2019 - Lees het hele interview van Frits Metiary in de laatste Cleaning Station van April 2019 over het Operating Statement van EKW. LEES MEER »
Naar Boven